Tværfagligt

Forslag til tværfaglige projektarbejder, som omfatter de tre hovedområder/fakulteter:

Ressourcer, produktion og erhverv. Hvilken udvikling?
Turisme - fremtidens erhverv.
Internationale vandringer.


Ressourcer, produktion og erhverv. Hvilken udvikling?
En problemformulering kunne evt. lyde: Hvordan kan en borger i et uland skabe sig et godt liv? Comment s’assurer une bonne vie dans un pays en voie de développement? - et case-study.

Oplæg til projektperioden
Formålet er at skabe en nuanceret forståelse af hvad udvikling er. Samspillet mellem de tre fag giver eleverne mulighed for ud fra en ’case’ ”Popenguine” at forstå dynamikken i en landsby i et udviklingsland, dvs. samspillet mellem det naturmæssige grundlag, de samfundsmæssige/kulturelle forhold og menneskenes oplevelse af disse forhold, deres valg og holdninger.

Samarbejdet mellem de tre fag vil dels foregå som parallel-læsning hvor relevant stof fra fagenes kerneområder (grundbøger) behandles, dels ud fra fælles tekster fra filmen/webstedet og Internettet som analyseres ud fra fagenes forskellige metoder. Hermed sikres faglig dybde og en metakognitiv indsigt i fagenes særegenhed og nødvendige samspil.

Dannelsesmål - succeskriterier
Eleverne vil spontant forstå ethvert udviklingsproblem som bestemt af tre dimensioner: natur-, samfundsmæssige og menneskelige forhold. Eleverne vil ved eksaminationen i det enkelte fag kunne tilføre en perspektivering (takket være det tværfaglige forløb), som hæver niveauet.

Kompetencemål ud over de faglige mål
Projektarbejde, samarbejde, interkulturel indsigt, forståelse for globaliseringens udfordringer lokalt og globalt, indsigt i betydningen af den enkeltes valg i forhold til fællesskabet (både i projektarbejdet og i Senegal!), brug af Internet/søgning, kendskab til Internettets franske ”verden”, kendskab til fagenes særegenhed, deres forskellige optikker.

Didaktik
Grundlæggende er der tale om en deduktiv proces, hvor eleverne først tilegner sig faglig grundviden om begreber og teorier. Derefter anvendes denne viden ved analysen af en problemstilling i et konkret stykke virkelighed, et ’case’ ”Popenguine”, jf. de tre faser vist nedenfor. Vægtningen af de to elementer, ”teori” og ”praksis”, kan afstemmes efter projektets placeres i gymnasieforløbet.

Projektforløbet
Vægtningen og tidsforbruget af de tre faser afhænger af projektets placering i Studieplanen.

1. fase: intro - hvor filmen foranlediger undren og spørgsmål
a. filmen ses sammen med de tre lærere, fælles
b. brainstorm ud fra temaet ”Ressourcer, produktion og erhverv – udvikling”
c. ”Hvad ved vi? Hvad mangler vi at vide noget om?” fagligt/fælles
d. introduktion til webstedet ”Hvad kan det?”
e. evt. brainstorm på foreløbige problemformuleringer (til fase 3)
f. afklaring omkring proces, didaktik og vægtning (metakognition)

2. fase: faglig fordybelse - tilegnelse af viden, begreber og teorier
a. parallellæsning af kernestof i de tre fag
b. faglig opsamling i forhold til Popenguine, Senegal
c. i hvert fag vælges aspekter fra filmen og web-teksten, som kan indgå i næste fase

3. fase: tværfaglighed - projektarbejde evt. problemorienteret
a. problemformulering (lærer- eller elevstyret)
b. projektarbejde: problemet analyseres fra de faglige metoder/optikker

4. fase – fremlæggelser og evaluering

De særfaglige input:
• Naturgeografisk bidrag (det naturvidenskabelig hovedområde) C-niveau (jf. bekendtgør.)
Kernestof fra en grundbog:
- Klimaet og dets betydning for levevilkårene
- Klimaændringer (tørke, ørkenspredning)
- Produktion, ressourcer og bæredygtighed
- Analyse af kort og satellitbilleder/remote sensing

Supplerende stof:
- samfunds- og kulturfaglige forhold i Popenguine, Senegal

Tekster fra websiden:
”Landbrug”, ”Fiskeri”, "Kvinder", "Fra konfrontation til samarbejde", ”Bæredygtig- /Turisme”, ”Senegal”, ”Hvilken udvikling”
Tekster fra Internettet, se link- og litteraturlister

• Samfundsfagligt bidrag (det samfundsvidenskabelig hovedområde)
Kernestof - B- og A- niveau:
- Sociologi herunder identitetsdannelse, kulturelle mønstre og samfundsforandring
- Politik herunder magtbegreber og demokratiopfattelser
- Økonomi/bæredygtig udvikling, makroøkonomiske sammenhænge, globalisering
- Ovennævnte i forhold til ”samfundsudviklingens dynamiske og komplekse kræfter -regionalt og globalt” jf. fagets identitet.

Supplerende stof
- Samfundsmæssige prioriteringsproblemer og bæredygtig udvikling i Popenguine, Senegal

Tekster fra grundbøger, samt fra filmen/webstedet:
”Senegal”, ”Turisme”, ”De hvide”, ”De unge”. ”De ældre”, ”Hvad er udvikling”.

• Det franske bidrag (det humanistiske hovedområde):
- Kvindernes rolle i familien, landbruget, fiskeriet, håndværk og handel, og i turistbranchen (sex-turisme?) og i beslutningstagningen i byen
- En udviklingshistorie/L’Histoire d’un changement social : « L’Hôtel des mes rêves”
- Naturgeografiske og samfundsfaglige forhold (se ovenfor) beskrives på fransk
- Kulturkampen: Négritude, film og verdensmusik (Senghor, Sembene Ousmane og Youssou N’dour, MC Solaar)

Tekster: Fra filmen/websiden:
”Les personnages” især Jeannot, Karim og Birane (præsentationer + filmdialoger), ”Le Sénégal”, ”Popenguine”, ”Thèmes”
Litterære tekster: se litteraturlisten

Tidsplan, projektprodukt og evalueringsform
- må afhænge af projektets placering i gymnasieforløbet, og af elevernes valg.