Landbrug

Af Amadou Sene

Regnbygernes kortvarighed, deres koncentration i en kort periode på tre til fire måneder, og regnens ekstreme uregelmæssighed fra år til år betyder, at jorden ikke er særlig velegnet til vegetation.


De små vandressourcer betyder, at vilkårene er meget vanskelige for Popenguines primære erhverv: landbrug og kvægavl. Da naturressourcerne er så ugunstige, har befolkningen søgt at sprede deres indkomst- og forsyningskilder og udviklet andre indkomstmuligheder i form af lokal turisme og håndværk.

Vanskelige miljøforhold
Landbruget er det primære erhverv blandt befolkningsgruppen Serere i Popenguine. Det optager en væsentlig plads i befolkningens daglige liv og er det erhverv, der lægger beslag på flest hænder.

Produktionssystemet er afhængig af de klimatiske forhold og årstiderne. Det er afgørende for dyrkningen, at de perioder, hvor afgrøderne har brug for regn, falder sammen med regntiden, mens den tørre sæson næsten altid er en brakperiode i landbruget. Udbyttet er altså meget afhængigt af årstidernes variationer.

De primære afgrøder er:
- fødevareafgrøder, der skal brødføde familien hele året: hirse, durra, majs, ris
- salgsafgrøder: jordnødder, bomuld.

De primære afgrøder adskiller sig i høj grad fra de øvrige afgrøder som er: Vignabønner, maniok og grøntsager: tomater, løg, auberginer, grønne bønner, chili og okra samt frugt: mango og citrusfrugter.

Grøntsagerne dyrkes udenfor regntiden og avles dermed udenfor sæsonen. De kræver daglig manuel vanding, som kun er mulig på grund af brønde og de vandboringer, der foretaget i nærheden. Disse afgrøder er væsentlige for befolkningens muligheder for at gøre kosten mere varieret, men især for at have en produktion, der er mindre afhængig af klimatiske tilfældigheder og derfor mere regelmæssig.

Afgrøder dyrkes på forskellige typer af marker, eller sagt på en anden måde kan man tale om flere typer af dyrkning:

Hytternes haver
Haverne er små stykker jord som er på ejendommen, og de er karakteriserede ved intensiv dyrkning. De genbruger komposten og ekskrementer fra dyreholdet og husholdningen. Hvis der er produktion af korn i ejendommens have, bliver det spist før dét fra landbruget. Det bruges som fødevaretilskud i månederne august og september før fødevarelagerene bliver tømt.

Haverne kan dyrkes hele året med og med afgrøder, der dyrkes udenfor sæsonen f.eks. grøntsager. Grøntsagshaverne bliver dyrket omkring eller i nærheden af brønde, så grøntsagerne kan vandes regelmæssigt, hvis brøndene ikke er udtørrede. Frugttræerne er for det meste og placeret i haverne.

Markerne på landet
Markerne kan ligge ret langt fra landsbyen - op til 10 km eller mere - og er karakteriserede ved at være dyrket ekstensivt med afbrænding og brakpløjning. Der dyrkes primært hirse og durra, som udgør befolkningens fødevarereserve hele året. Markerne er indhegnede af levende hegn for at beskytte dem mod rovdyr.

Kornet der dyrkes af landmændene er tilpasset vanskelige regn- og jordbundsforhold (hård og ernæringsfattig jord). Det er kornsorter som er hårdføre og meget lidt krævende. Men de hårdføre afgrøder kan ikke opveje de vanskelige forhold. Jorden er ikke let at arbejde med for bønderne, og den kan ikke forbedres ret meget ved hjælp af kunst- eller staldgødning.

Jorden er meget følsom overfor afdampning og regnmålinger viser, at siden 1970erne er der faldet stadig mindre regn. Forarmelsen af jorden sammen med den uregelmæssige regn er hovedårsagerne til det ringe udbytte. Ofte er bønderne ikke i stand til at dyrke nok til at forsørge familien hele året. Det betyder problemer med at få fødevarererne til at række til den nye sæson og total afhængighed af tilfældige klimaforhold.
For at forbedre fødevaresituationen og især for at forbedre jordens frugtbarhed ved hjælp af gødning fra kvæg og heste, har sererefolket ofte slået kvægavl sammen med landbrugsproduktionen.

Kvægavl
Det sekundære erhverv er opdræt af kvæg på en traditionel og intensivt måde. Hos sererefolket er kvægavl traditionelt tæt knyttet til landbruget og kan lige så godt udføres af kvinder som mænd. Besætningerne består af kvæg, får, geder, heste, svin og endda æsler. Æsler og heste opdrættes for at blive brugt som lastdyr ved transport af materialer og mennesker og til markarbejde.

I den tørre sæson sættes de fri og driver omkring i landsbyen, og deres gødning bruges på markerne. Denne type ekstensiv avl udgør en indkomst på lige fod med andre erhverver. Stort set alle indbyggere avler nogle smådyr og fjerkræ på gårdene, de bruges som en del af ejendommens forbrug af kød.

Den ekstensive kvægavl står i dag overfor enorme vanskeligheder primært på grund af ørkendannelsen og manglen på regn siden 1970erne og den deraf følgende knaphed på vegetation og vand. Resultatet er, at ødelæggelsen af plantedækket i meget høj grad har reduceret græsgangene og medført en nedgang i kvægavlen med en stadig reduktion af kvægflokkene til følge.

Landbruget og kvægavlen er de vigtigste erhverv for beboerne i området. Og udgør grundlaget for deres årlige forbrug af fødevarer. Disse erhverv (især landbruget) er stærkt afhængige af det omgivende miljø (klimaet, vandet, jordbunden), og udbyttet varierer meget fra år til år. Resultatet er at bondens vilkår forringes, og at han ikke får fyldt kornkammeret med de korn og fødevarer familien har behov for.

Frugtavl: Et supplerende erhverv
Læs mere...